G.D.P.R./ Politica de confidențialitate

TechWant – este denumirea comercială a S.C. ZOO STATION S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social in Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae Nr. 103, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr.J23/1999/2014, având CUI RO17056472, este operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către ZooStation / TechWant numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). 

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679: "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; "prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; "restricționarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; 

"operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; "persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; "parte terță" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal; "consimțământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; ZooStation S.R.L., prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților; Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.techwant.com, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor. 

Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal și a Notei de Informare ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de G.D.P.R., respectiv: - dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs., - dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal, - dreptul la rectificare și dreptul la ștergerea datelor, - dreptul la restricționare a prelucrării, - dreptul la portabilitatea datelor, - dreptul la opoziție și - de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, - dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către ZOO STATION S.R.L, Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea Nr. 10-12, Et. 1, Ap. 6, cod poștal 013761, în atenția responsabilului cu protecția datelor – sau la adresa de email protectiadatelor@techwant.com. 

În cerere, vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Vă rugăm să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. În acest sens, TechWant va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, TechWant se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate și de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri. ZooStation / TechWant poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii de bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, imputerniciți ai TechWant ce acționează în limitele și scopurile stabilite de TechWant, conform condițiilor din prezenta Politică. 

Notă de informare Stimate client, Prin prisma modificării legislației aduse de Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR), vă informăm că am actualizat politica ZOO STATION S.R.L. privind Protecția Datelor cu Caracter Personal. Prelucrăm datele dvs. personale (date legate de comenzi și tranzacții, date de identificare, date pe care ni le oferiți sau pe care le primim in virtutea legii sau a contractului cu scopul de a vă putea livra produse și servicii) – în general pentru furnizarea de bunuri și servicii, pentru a interacționa cu dvs., pentru a vă transmite, cu acordul dvs., detalii despre activitatea, produsele și promoțiile noastre. Prelucrarea datelor dvs. personale are loc: a) în vederea încheierii și executării unui contract pe care l-ați încheiat cu noi, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor; b) pentru a respecta o obligație legală, inclusiv, dar fără a se limita la comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate; c) dacă doriți să aplicați pentru unul din posturile vacante afișate la secțiunea ”Cariere”, pentru scopul recrutării de personal; d) în virtutea interesului nostru legitim, care include următoarele scopuri: asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere video și acces în spațiile securizate), identificarea clienților, detectarea și prevenirea potențialelor fraude, raportări interne sau fotografii la evenimente în magazin; e) în baza consimțământului dvs. pentru următoarele scopuri: 1) statistice, respectiv de marketing, newsletter, acțiuni de direct mailing, oferirea de produse și servicii, reclamă; 2) prelucrări automate, inclusiv profilare; 3) prelucrarea datelor dvs. cu caracter special prelucrate în conditiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile în vederea furnizării de bunuri și servicii. Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:
 • autoritățile statului (inclusiv dar fără a se limita la autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, organele statului competente în materie penală, etc.), ca urmare a unei obligații legale a Operatorului; • furnizorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea de bunuri și servicii (ex. dezvoltatori de servicii IT etc.); • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piață, studii de satisfacție clienți și alte servicii similare; • instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traducători autorizați, alte servicii autorizate. 

Stocarea datelor personale Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului încheiat, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe o perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale, în conformitate cu politica noastră internă privind retenția datelor. Dacă sunteți de acord cu prelucrarea în scop de marketing, datele personale colectate vor fi păstrate până când ne veți informa cu privire la retragerea consimțământului acordat în acest scop. Odată cu intrarea în vigoare a GDPR în calitatea dvs. de client, aveți următoarele drepturi: Dreptul la informare și acces. Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate iar dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate. Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte și puteți completa datele incomplete oricând veți considera necesar. „Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la ștergere. Aveți dreptul, în condițiile legii, să ne solicitați să vă ștergem datele cu caracter personal. Dreptul la restricționare. Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele pot fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri. Dreptul de a vă retrage consimțământul. Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră. Dreptul la restricționarea prelucrării. Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor. Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul să primiți datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, uzual și care poate fi identificat de aparate și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități, fără obiecții din partea noastră. Dreptul de opoziție Aveți dreptul să vă opuneți oricând, față de prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, în special în scop de marketing direct; puteți să solicitați să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în interesul nostru legitim. Dacă aveți și vă exercitați dreptul de a vă opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat. Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor – Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro Dreptul de a va adresa justiției. Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată si semnată, înaintată către: ZooStation S.R.L.- în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea Nr. 10-12, Et. 1, Ap. 6, cod poștal 013761, București adresa de email protectiadatelor@techwant.com. În cerere vă rugăm sa menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Vă rugăm să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dvs.

I consent to the  collection and processing of my personal data.